Utlysta Stipendier

STIPENDIUM FÖR FORSKNINGSSTUDIER I GREKLAND

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed ett
stipendium om 15 000 kronor till masterstudenter och doktorander som i sina utbildningar ägnar sig åt vetenskapligt studium av grekisk kultur inom ramen för Svenska institutets i Athen verksamhetsinriktning.


Stipendiet avser valfri tidsperiod inom ett år från utdelningsdatum.
Stipendieperioden skall tillbringas i Grekland och efter avslutad
forskningsvistelse förväntas mottagaren av stipendiet presentera sina
Resultat vid vänföreningens årsmöte samt i en artikel i vänföreningens tidskrift
Hellenika.

Ansökan ska innehålla en kort presentation av forskningsämnet och vad
vistelsen i Grekland syftar till, (max 2–3 sidor), intyg från handledare samt CV.

Ansökan skall vara stipendieutskottet tillhanda senast den 21 april 2022.

Ansökan skickas elektroniskt som ett dokument i Word-eller PDF-format till
Lars.Nordgren@su.se.

Ansökan som inkommit efter föreskriven tid upptages ej till bedömning

UTLYSNING

ATHENVÄNNERNAS MUNDEBOSTIPENDIER

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed tre
stipendier om vardera 25 000 kronor. Stipendierna, för minst en
månads vistelse i Athen, kan sökas av forskare, författare, konstnärer och kulturarbetare i vid bemärkelse med anknytning till Sverige eller svenska institutioner. De avser greklandsrelaterade temata med en bred tvärvetenskaplig målgrupp, med ämnesområden som spänner från antiken via Bysans och medeltiden till antikreception i senare
perioder och Greklands moderna historia (från 1700-talet till i dag).

Upp till tre Mundebostipendiater avses vistas i Athen samtidigt i november 2021. Även projekt i vilka Grekland och Sverige kopplas samman kan komma i fråga för stipendierna, liksom
gemensamma ansökningar av upp till tre sökanden i förekommande fall. Vistelsen avser minst en månad, även om upp till två månader uppmuntras. I mån av plats kan bostad erbjudas vid Atheninstitutet. Stipendierna utlyses och söks på svenska.

Mundebostipendiaterna förutsätts vara eller bli medlemmar i vänföreningen. Efter avslutad
stipendieperiod och före föreningens nästkommande årsmöte emotser föreningen en kort
redogörelse för vistelse för eventuell publicering i vänföreningens tidskrift Hellenika, samt i samband med vänföreningens årsmöte eller på annat lämpligt sätt.

Ansökan ska innehålla en kort presentation av ämne, inriktning eller uppgift under vistelsen i Grekland, med en motivering till hur sökanden ämnar bidra till institutets forskningsmiljö och interagera tvärvetenskapligt (max. 3 sidor) samt CV.

Ansökan ska vara stipendieutskottet tillhanda senast den 31 maj 2021. Den skickas
elektroniskt som ett PDF-dokument till Frederick.Whitling@alumni.eui.eu.
Ansökan som inkommer efter föreskriven tid upptas inte till bedömning.

UTLYSNING

STIPENDIESIDA