Utlysta Stipendier

Stipendium för forskningsstudier i Grekland

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed ett stipendium om 10 000 SEK till masterstudenter och doktorander som i sina utbildningar ägnar sig åt vetenskapligt studium av grekisk kultur inom ramen för Svenska Institutets i Athen verksamhetsinriktning. Stipendiet avser valfri tidsperiod inom ett år från utdelningsdatum. Stipendieperiodenskall tillbringas i Grekland och efter avslutad forskningsvistelse förväntas mottagaren av stipendiet presentera sina resultat i en artikel i vänföreningens tidskrift Hellenika.

Ansökan ska innehålla en kort presentation av forskningsämnet och vad vistelsen i Grekland syftar till (max 2-3 sidor), intyg från handledare samt CV och skall vara stipendieutskottet tillhanda senast den 25 maj 2019. Ansökan skickas elektroniskt som ett dokument i word-eller pdf-format till Birgitta Leppänen Sjöberg: birgitta.sjoberg.2@gu.se

Ansökan som inkommit efter föreskriven tid upptages ej till bedömning.

Utlysning