Utlysning av årets forskningsstipendium 2024

Stipendiet vänder sig till studenter på masternivå och forskarstuderande som i sina utbildningar ägnar sig åt vetenskapligt studium av grekisk kultur inom ramen för Svenska institutets i Athen verksamhetsinriktning.

Stipendiet är avsett att användas för resa till och uppehälle i Grekland under en tidsperiod om minst en månad, gärna längre.

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed ett stipendium om 20 000 kronor till masterstudenter och doktorander som i sina utbildningar ägnar sig åt vetenskapligt studium av grekisk kultur inom ramen för Svenska institutets i Athen verksamhetsinriktning.

Stipendiet avser valfri tidsperiod inom ett år från utdelningsdatum. Stipendieperioden skall tillbringas i Grekland och efter avslutad forskningsvistelse förväntas mottagaren av stipendiet presentera sina resultat vid vänföreningens årsmöte samt i en artikel i vänföreningens medlemstidskrift Hellenika.

Ansökan ska innehålla en kort presentation av forskningsämnet och vad vistelsen i Grekland syftar till (max 2–3 sidor), intyg från handledare samt CV. Ansökan skall vara stipendieutskottet tillhanda senast den 23 april 2024.

Ansökan skickas elektroniskt som ett dokument i Word- eller PDF-format till Lars.Nordgren@su.se. Ansökan som inkommit efter föreskriven tid upptages ej till bedömning.

Athens Greek Religion Seminar, våren 2024

Svenska Atheninstitutets seminarieserie, Athens Greek Religion Seminar, erbjuder samtliga tillfällen i hy­brid­for­mat med fy­sisk när­va­ro på Svens­ka in­sti­tu­tet i Athen och di­gi­talt via Zoom. Alla tillfällen är öppna för alla intresserade och äger rum klockan 17 (Athen). Föranmälan (via denna länk) är obligatorisk. Mer information om respektive evenemang på institutets webbsida.

Res med Athenvännerna och Paradisresor till Kreta

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner inbjuder nya och gamla vänner till Det minoiska Kreta – Europas första högkultur 3–10 okt 2024 med fil. dr Niklas Hillbom.
Fil. dr Niklas Hillbom är resans ciceron, klassisk arkeolog som skrivit en avhandling om minoiska brädspel och som intresserat sig mycket för forntidens kulturkontakter runt östra Medelhavet, där inte minst Kreta är en viktig länk. Han har tidigare varit ciceron för Paradisresor i klassiska Grekland, Turkiet, Italien, Frankrike, Syrien, Jordanien och på många resor på Kreta.

Knossos. Foto: Paradisresors arkiv
Knossos. Foto: Paradisresors arkiv

På det vackra Kreta, där berg möter hav, blomstrade Europas första högkultur för 4000 år sedan. Sedan den unika minoiska kulturen återupptäcktes av Sir Arthur Evans år 1900 har mängder av fascinerande arkeologiska fynd gjorts, som ofta får dagens resenärer att häpna. Vi besöker enorma palats och vackra villor liksom spännande gravar och grotthelgedomar. Vår ciceron berättar om de välbevarade väggmålningar och spektakulära föremål som hittats, och mellan alla arkeologiska intryck och historier njuter vi av landskapet och tar dagliga dopp i det djupblå Medelhavet. Kreta är Niklas ”hem-ö” som han kan utan och innan, ända sedan han för drygt 20 år sen grävde och samlade material till sin avhandling på ön.

Mer information och intresseanmälan på Paradisresors webbplats!

Utlysning av Athenvännernas studentstipendium för 2023

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed ett stipendium om 10 000 kronor.

Stipendiet erbjuder studenter på grundnivå och avancerad nivå i ämne med koppling till det antika eller moderna Grekland möjlighet att besöka Grekland i syfte att förkovra sig, samt bredda eller fördjupa sina studier. Stipendiet är i första hand avsett att användas för resa till och uppehälle i Grekland under en tidsperiod om minst en vecka, gärna längre.

I mån av plats kan bostad erbjudas vid Atheninstitutet. Stipendiet söks på svenska, och företräde ges till studenter vid svenska lärosäten.

Stipendiaten förutsätts vara betalande medlem i vänföreningen vid ansökningstillfället. Efter avslutad stipendieperiod emotser föreningen en redogörelse av densamma för eventuell publicering i medlemstidskriften Hellenika.

Ansökan skall innehålla en enkel projektbeskrivning av vad den sökande planerar att göra under vistelsen i Grekland, uppgifter om aktuella studier samt en kortfattad budget.

Ansökan skickas med e-post till lars.nordgren@su.se senast den 6 februari 2024. Ansökan som inkommer efter föreskriven tid upptas inte till bedömning.

Athenvännernas pris 2023

Athenvännernas Stora pris för 2023 går till föreningen Grekisk 
Konstmusik i Sverige
, som under flera år med berömvärd idealism, stor 
hängivenhet och gott humör effektivt verkat för att öka kännedomen och 
spridningen av den betydelsefulla grekiska konstmusiken, litteraturen 
och konsten i övrigt.

Priset delades ut vid Athenvännernas årsmöte på Medelhavsmuseum, 
fredagen den 29 september och togs emot av mezzosopranen Katerina 
Roussou, föreningens ordförande.

Athenvännernas stora pris utgörs av en medalj med föreningens uggla och 
utdelas enligt stadgarna till den som gjort ”en berömlig insats genom 
att i Sverige öka förståelsen för den grekiska kulturen och dess 
betydelse för vår västerländska odling eller genom att främja 
kulturutbytet mellan Sverige och det nutida Grekland”. Priset utdelades 
första gången 1982 och då till Sture Linnér. Bland andra pristagare 
märks t.ex. Theodor Kallifatides, Göran Schildt, Ingvar Björkeson och 
Peter Curman

Pressmeddelande

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänners Mundebostipendiater har utsetts

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner har beslutat tilldela Julia DrakopoulosSusanna Carlsten och Óskar Bikkie Samson Gudmundsson dess så kallade Mundebostipendier för år 2023. Stipendierna kan sökas av forskare, författare, konstnärer och kulturarbetare knutna till Sverige eller svenska institutioner, och består av 25 000 kronor vardera. Stipendierna ska
användas till tvärvetenskapliga projekt med greklandsrelaterade temata inom ramen för
Svenska institutets i Athen verksamhetsinriktning.

Julia Drakopoulos är leg. psykolog och studerar nygrekiska. Hon arbetar på en bok som
introducerar den grekiske författaren, poeten och psykoanalytikern Andreas Embirikos och dennes författarskap.
Susanna Carlsten är föremålsantikvarie och skriver om den gotländska konstnärsvillan
”Muramaris”, med teoretiska utgångspunkter som rör sig kring värdeteori,
restaureringsideologi, historiebruk och materialitet. 
Óskar Bikkie Samson Gudmundson studerar dramatiskt skrivande och utforskar i sitt
examensprojekt begreppen exil, migration och nationell identitet i vår tid, med Euripides Medea som historisk huvudreferens.

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänners Mundebostipendier instiftades till minne av
föreningens tidigare ordförande Ingemar Mundebo och delas nu ut för andra gången.
Stipendierna möjliggör för de tre stipendiaterna att gemensamt skapa en bred tvärvetenskaplig forsknings- och verksamhetsmiljö genom att vistas samtidigt vid Svenska institutet i Athen
under minst en månad hösten 2023.

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänners forskningsstipendiat har utsetts

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner har beslutat tilldela Joacim Seger, doktorand i
Antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet föreningens forskningsstipendium för år 2023. Stipendiet, som kan sökas av masterstudenter eller doktorander, utgörs av 20 000 kronor och ska användas till vetenskapligt studium av grekisk kultur inom ramen för Svenska institutets i Athen verksamhetsinriktning.

Joacim Segers forskningsprojekt behandlar så kallade sköldbyster (imago clipeata), en
porträttform vanlig under romersk och tidigkristen tid i såväl Rom som Grekland. Stipendiet ska användas till materialinsamling och analys av detta bildspråk på Delos och i Eleusis, Korinth och Athen. Bland annat undersöker Seger hur sköldbysterna har använts för att forma, förmedla och manipulera ett kollektivt och kulturellt minne i det offentliga och privata rummet i den
grekisk-romerska världen.

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner bildades 1976 för att stödja Svenska institutet i Athen och för att främja kontakterna mellan Grekland och Sverige. H.M. Konungen är
Föreningens Höge Beskyddare.

Kontakt: Lars Nordgren (lars.nordgren@su.se)