Athenvännernas Mundebostipendier

Ingemar och Lillemor Mundebo, Rikssalen, Uppsala slott, 1985 (Ingemar Mundebo var då landshövding i Uppsala län)

En generös testamentarisk donation av makarna Ingemar och Lillemor Mundebo ”för stöd till forskning och kulturell verksamhet inom Atheninstitutets verksamhetsområde” har möjliggjort att Athenvännerna har inrättat ett särskilt ”Mundebo-stipendium”. Stipendiet kan sökas av
forskare, författare, konstnärer och kulturarbetare i vid bemärkelse med tydlig anknytning till
Sverige eller svenska institutioner. Stipendierna utlyses i grupp och syftar till att främja en bred
tvärvetenskaplig forsknings- och verksamhetsmiljö vid Svenska institutet i Athen.

Bestämmelser för Mundebostipendierna

UTLYSNING 2023

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed tre
stipendier om vardera 25 000 kronor. Stipendierna, för minst en
månads vistelse i Athen, kan sökas av forskare, författare, konstnärer och kulturarbetare i vid bemärkelse med anknytning till Sverige eller svenska institutioner. De avser greklandsrelaterade temata med en bred tvärvetenskaplig målgrupp, med ämnesområden som spänner från antiken via Bysans och medeltiden till antikreception i senare
perioder och Greklands moderna historia (från 1700-talet till i dag).

Upp till tre Mundebostipendiater avses vistas i Athen samtidigt i november 2023. Även projekt i vilka Grekland och Sverige kopplas samman kan komma i fråga för stipendierna, liksom
gemensamma ansökningar av upp till tre sökanden i före-kommande fall. Vistelsen avser minst en månad, även om upp till två månader uppmuntras. I mån av plats kan bostad hyras vid
Atheninstitutet. Stipendierna utlyses och söks på svenska.

Mundebostipendiaterna förutsätts vara eller bli medlemmar i vänföreningen. Efter avslutad
stipendieperiod och före föreningens nästkommande årsmöte emotser föreningen en kort
redogörelse för vistelse för eventuell publicering i vänföreningens medlemstidskrift Hellenika, samt i samband med vän-föreningens årsmöte eller på annat lämpligt sätt. Ansökan ska
innehålla en kort presentation av ämne, inriktning eller uppgift under vistelsen i Grekland, med en motivering till hur sökanden ämnar bidra till institutets forskningsmiljö och interagera
tvärvetenskapligt (max. tre sidor) samt CV.

Ansökan skall vara stipendieutskottet tillhanda senast den 1 maj 2023.

Ansökan skickas elektroniskt som ett dokument i Word- eller PDF-format till
Lars.Nordgren@su.se.

UTLYSNING