Athenvännernas årsmöte

Datum: 15 september, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Zoom
Allmänt

Föreningen Svenska Atheninstitutets vänner bjuder in sina medlemmar till årsmöte den 15 september 2021 klockan 19.00. Med anledning av den fortsatt rådande pandemin (covid-19) och för att undvika smittspridning kommer årsmötet även i år att hållas digitalt via tjänsten Zoom.

      Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet 
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av 2 justeringsmän
 5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 6. Anmälan av verksamhetsberättelsen för det gångna räkenskapsåret 
 7. Anmälan av revisionsberättelsen
 8. Fråga om fastställande av resultat- och
  balansräkning för det förflutna räkenskapsåret
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 10.  Fastställande av medlemsavgifter för 2022
 11.  Val av föreningens ordförande
 12.  Val av styrelseledamöter
 13.  Val av revisor och revisorssuppleant
 14.  Val av valberedning
 15.  Mötet avslutas

     Program efter årsmötet

Emma Carlén, masterstuderande i fri konst/arkitektur,
konstakademien i Wien – presentation.

Jenny Wallensten – Närkontakt med gudavärlden

Eftersom årsmötet kommer att äga rum digitalt behövs ingen föranmälan.

För att ansluta till mötet, klicka på länken nedan

ANSLUT TILL MÖTET